در طرح جدید فروش شرکت سایپا ابهامات فراوانی وجود دارد!