21 مجموعه ای که از وارد کنندگان خودرو، پول دریافت میکنند