اﻋﻼم ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ نقد و اقساط سایپا ﻣﻮرخ 98/08/08