طرح مشاركت در تولید خودرو دنا پلاس اتوماتیك توربو شارژ– بھمن ماه 98