هشدار جدی به گروه های خودرویی؛ منتظر بازخواست سخت باشید!