تولید هیچ خودرویی با قیمت و استاندارد پراید امکان پذیر نیست